Blessings

 

Blessing before the reading of the Torah

Bar’chu et Adonai ham’vorach.
Baruch Adonai ham’vorach l’olam va-ed. (repeat)
Baruch atah, Adonai eloheinu, Melech ha-olam
asher bachar banu mikol ha-amim.
v’natan lanu et Torato
Baruch atah, Adonai, notein ha Torah.


Blessing After Reading the Torah

Baruch atah, Adonai
Eloheinu, Melech ha-olam,
asher natan lanu Torat emet,
v’chayei olam nata b’tocheinu.
Baruch atah, Adonai, notein ha Torah.


Blessing over the Shabbat candles

Baruch atah, Adonai Eloheinu, Melech ha-olam, asher kid’shanu b’mitzvotav v’tzivanu l’hadlik ner, l’hadlik ner, shel Shabbat.

Print Friendly, PDF & Email